This website isn’t supported by Internet Explorer. We recommend that you use a different browser (e.g. Edge, Chrome, Firefox, Safari, or similar) for the best experience of our content.

Mange mennesker, der lever med svær overvægt, har prøvet mange slankekure uden resultat.1 Det typiske forløb er, at kuren virker på den korte bane, men taber på den lange - simpelthen fordi kroppen går til modangreb og man tvinges tilbage til sit udgangspunkt før kuren.2 Wegovy® hjælper mennesker, der lever med svær overvægt med at tabe sig og holde vægttabet nede over længere tid.3

Vi har udviklet dette website specielt til de danske apoteker i håbet om, at det vil bidrage til at styrke både forståelsen, dialogen og rådgivningen af de 900.000 danskere, der i dag lever et liv med svær overvægt.3

 

Med venlig hilsen Novo Nordisk

 

INDIKATION

Wegovy® er indiceret som et sup­plement til en kaloriefattig kost og øget fysisk aktivitet til vægtkontrol, herunder vægttab og vægtvedligehol­delse, hos voksne patienter med et start-BMI (Body Mass Index) på ≥30 kg/m2 (svær overvægt) eller ≥27 kg/m2 til <30 kg/m2 (overvægt) og mindst en vægtrelateret komorbiditet, såsom dysglykæmi (præ- eller type 2-diabetes mellitus), hypertension, dyslipidæmi eller obstruktiv søvnapnø eller kardiovaskulær sygdom.

Den første# og eneste# ugentlige GLP-1-RA* injektion til behandling af svær overvægt som supplement til livsstilsændringer.4

 

Wegovy® kan hjælpe patienter med at tabe sig i vægt, vedligeholde vægttabet samt forbedre kardiometaboliske risikofaktorer og fysisk funktion*.4,6,7

 

*#GLP-1-RA klassen med indikation til vægttab udgøres af Saxenda® (liraglutid) og Wegovy® (semaglutid).

 

Alle produktresumeer findes på www.ema.europa.eu

 

Her på siden har vi samlet alt god viden til dig, så du kan få et godt kendskab til Wegovy® – men også til patienterne, der nu bliver dine kunder på apoteket.

 

Vi håber herigennem, at du kan blive bedst muligt forberedt på de spørgsmål, som du typisk vil blive mødt med fra patienter, der har fået ordineret Wegovy® af deres læge for første gang.

 • Wegovy® indeholder det aktive stof semaglutid, som er en GLP-1-RA, der administreres én gang ugentligt. Der er 94% homogenitet mellem Wegovy® og humant GLP-1, som er ansvarlig for appetitsignalering og mæthedsfølelse i hjernen. Semaglutid findes også i fx Ozempic® (semaglutid 1,0 mg) til behandling af type 2 diabetes mellitus*.5
 • Wegovy® kan give et gennemsnitligt vægttab på 15-17%, fastholdt i 68 uger§.4,6
 • Wegovy® kan give signifikante forbedringer i kardiometaboliske risikofaktorer og fysisk funktion**.4,7

 

 

§ Data fra STEP 1 og 4 baseret på data fra figur 1 og 3 i SPC, hvor gennemsnitlig vægt ved baseline var 105,4 og 107,2 kg i hhv STEP 1 og STEP 4, og data ved frafald der er estimeret ved brug af multipel imputering.

 

**Semaglutid reducerede i forhold til placebo signifikant systolisk blodtryk med -5,1 mmHg [-6,3; -3,9], p<0,001], HbA1c (hos patienter med type 2-diabetes) med -13,5 mmol/mol [-15,5; -11,4], p<0,0001, livvidde med -9,4 cm [-10,3; -8,5], p<0,0001 og forbedrede den fysiske funktion målt med SF-36 (1.80 (1,18; 2.42), p<0,001) hos personer med svær overvægt. I et studie blandt patienter med type 2-diabetes, der var i behandling med semaglutid 0,5 mg eller 1,0 mg, reducerede semaglutid risikoen for en større kardiovaskulær hændelse (MACE) med 26% sammenlignet med placebo

 

Indikation: Ozempic® er indiceret som et supplement til kost og motion til voksne med type 2-diabetes mellitus, som ikke er tilstrækkeligt kontrolleret. Monoterapi: når metformin anses for uhensigtsmæssigt på grund af intolerance eller kontraindikationer. Som supplement: til andre lægemidler til behandling af diabetes. For studieresultater vedrørende kombinationer, virkning på glykæmisk kontrol og kardiovaskulære hændelser og de undersøgte populationer henvises til pkt. 4.4, 4.5 og 5.1 i det fulde produktresumé.

Wegovy® er målrettet patienter med svær overvægt og patienter med overvægt, som også har overvægtsrelaterede komplikationer:

 • BMI >30 kg/m2 eller
 • BMI ≥27 kg/m2 til <30 kg/m2 og mindst en vægtrelateret komorbiditet, såsom dysglykæmi (prædiabetes eller type 2-diabetes mellitus), hypertension, dyslipidæmi eller obstruktiv søvnapnø eller kardiovaskulær sygdom4

Wegovy® indeholder det samme aktive stof semaglutid, som findes i Ozempic®, men det er to forskellige præparater, der er undersøgt i to forskellige patientpopulationer og de har derfor to forskellige indikationer:

 • Wegovy® er undersøgt og godkendt som supplement til kaloriefattig kost og øget fysisk aktivitet til voksne med svær overvægt, BMI > 30 kg/m2 eller overvægt, BMI ≥27 kg/m2 til <30 kg/m2 + mindst en vægtrelateret komorbiditet så som: dysglykæmi, hypertension, dyslipidæmi, obstruktiv søvnapnø eller kardiovaskulær sygdom. Vedligeholdelsesdosis er 2,4 mg én gang ugentligt. Der er ikke medicintilskud til Wegovy®, men lægen kan søge om enkelttilskud.4
 • Ozempic® er godkendt som supplement til kost og motion til voksne med type 2 diabetes mellitus, som ikke er tilstrækkeligt kontrolleret:
  • som monoterapi, når metformin anses for uhensigtsmæssigt på grund af intolerance eller kontraindikationer
  • som supplement til andre lægemidler til behandling af diabetes.

 

Har du brug for mere faglig viden og vil du dele flere informationer med dine kolleger om svær overvægt og behandlingsmulighederne, så har vi gjort det nemt for jer i denne film. På næste personalemøde kan du derfor bare trykke på play og fuld skærm. God fornøjelse!

Wegovy® er indiceret som supplement til en kaloriefattig kost og øget fysisk aktivitet til vægtkontrol, herunder vægttab og vægtvedligeholdelse, hos voksne, der ved opstart opfylder et af følgende kriterier:

 • BMI >30 kg/m2 (svær overvægt)
 • BMI ≥27 kg/m2 til <30 kg/m2 (overvægt) + mindst en vægtrelateret komorbiditet så som: dysglykæmi, hypertension, dyslipidæmi, obstruktiv søvnapnø eller kardiovaskulær sygdom.

Der er 94% homogenitet mellem Wegovy® og humant GLP-1-RA#, som er et hormon, der påvirker appetitsignalering og mæthedsfølelse i hjernen*.

Wegovy® mindsker således sultfølelsen og øger mæthedsfølelsen, der medfører reduceret fødeindtag og vægttab.4

# Glukagonlignende-peptid-1 receptor agonist

* Vist i dyremodeller

Der blev opnået et større vægttab med Wegovy® sammenlignet med placebo i de kliniske STEP-studier. I et 68 ugers studie med 1961 patienter uden diabetes og med et BMI >30 kg/m2, eller BMI  ≥27 kg/m2 til 30 kg/m2 (overvægt) (Wegovy®: 105,4 kg vs Placebo: 105,2 kg) og mindst én vægtrelateret komorbiditet, tabte patienter i behandling med Wegovy® i gennemsnit 14,9% (15,3 kg) i forhold til baseline. I placebogruppen var gennemsnittet 2,4% (2,6 kg). Begge grupper var sideløbende i behandling med kalorierestriktiv kost samt øget fysisk aktivitet.6

I et andet klinisk studie, blev effekten af vedvarende behandling med Wegovy® sammenlignet med effekten af at overgå til udelukkende kost- og motionsændringer (placebo) efter 20 ugers indledende Wegovy® behandling.5 Der blev opnået et vedvarende og yderligere vægttab ved fortsat behandling med Wegovy® (vægtforskel fra uge 20 til uge 68: -7,9% (-7,1 kg)) sammenlignet med dem, der overgik til placebo, hvor der derimod sås en vægtøgning (vægtforskel fra uge 20 til uge 68: + 6,9% (+6,1 kg)).6


I et studie oplevede patienter i behandling med Wegovy® signifikante forbedringer i flere kardiometaboliske risikofaktorer og i fysisk funktion i forhold til dem, som blev behandlet med placebo.5 Patienter i behandling med Wegovy® opnåede forbedringer i taljemål, blodtryk, glykæmiske parametre, lipidprofil og CRP. Patienterne i behandling med Wegovy® versus placebo havde i gennemsnit en reduktion i taljemål på 13,5 cm versus 4,1 cm, der sås en systolisk blodtryksreduktion på 6,2 mmHg vs 1,1 mmHg og en diastolisk blodtryksreduktion på 2,8 mmHg versus 0,4 mmHg. Desuden bevirkede Wegovy® at patienterne, der ved baseline havde prædiabetes, opnåede normalt glykæmisk status efter 68 uger. Patienterne i behandling med Wegovy® versus placebo havde i gennemsnit en reduktion i totalkolesterol på 3,3% versus 0,1%, en reduktion i LDL-kolesterol på 2,5% versus en stigning på 1,3%, en reduktion i triglycerider på 21,9% versus 7,3% og en stigning i HDL-kolesterol på 5,2% versus 1,4%. Patienterne i behandling med Wegovy® havde en reduktion i CRP på 52,6% versus 15,0% for placebo-patienterne.6

Wegovy® viste også forbedringer i score for fysisk funktion. Fysisk funktion blev vurderet ved hjælp af både det generelle spørgeskema om helbredsrelateret livskvalitet, Short Form-36v2 Health Survey, Acute Version (SF-36) og det overvægtsspecifikke spørgeskema, Impact of Weight on Quality of Life Lite Clinical Trials Version (IWQOL-Lite-CT).6

Hos patienter med type-2 diabetes må Wegovy® ikke anvendes i kombination med andre GLP-1-analoger, da der kan være en øget risiko for bivirkninger relateret til overdosering. Wegovy® er ikke specifikt undersøgt i kombination med insulin eller sulfonylurinstof. Risikoen for hypoglykæmi kan muligvis mindskes ved at reducere dosis af samtidig insulin eller sulfonylurinstof.

 

Du kan læse mere om farmakokinetiske interaktioner i produktresuméet for Wegovy®, og du kan spørge den ordinerende læge.4

Wegovy® er ikke undersøgt i kombination med andre receptpligtige vægttabsmidler eller vægttabstilskud. Der henvises til produktresuméet til Wegovy®, hvor du kan læse mere om lægemiddelinteraktioner.4

For at reducere sandsynligheden for gastrointestinale symptomer skal dosis øges over en periode på 16 uger til en vedligeholdelsesdosis på 2,4 mg én gang ugentligt. Henvis patienterne til patientfolderen eller indlægssedlen for yderligere oplysninger om dosering af Wegovy®.4

  

Oplever patienten markante gastrointestinale symptomer anbefales det at kontakte lægen. Lægen vil da overveje at udskyde dosisstigning eller reducere dosis til den tidligere dosis, indtil symptomerne er blevet bedre.4

Hvis en patient glemmer at tage en dosis, skal dosis gives så hurtigt som muligt og inden for 5 dage efter den glemte dosis. Hvis der er gået mere end 5 dage, springes den glemte dosis over, og den næste dosis tages på den normale ugedag.4

 

 

Hvis en patient glemmer at tage flere doser, anbefales det at kontakte lægen, da det kan være nødvendigt at reducere genopstartsdosen.4

I fire fase III-forsøg blev 2.650 patienter eksponeret for Wegovy®. Varigheden af de kliniske studier var 68 uger. De hyppigst rapporterede bivirkninger var gastrointestinale symptomer, herunder kvalme, diarré, forstoppelse og opkastning.6,7

Hos de patienter, der blev behandlet med Wegovy®, forekom der under studieperioden på 68 uger kvalme hos 43,9% (16,1% for placebo), diarré hos 29,7% (15,9% for placebo) og opkastning hos 24,5% (6,3% for placebo). De fleste hændelser var milde til moderate i sværhedsgrad og af kort varighed. Forstoppelse forekom hos 24,2% af patienter, der blev behandlet med Wegovy® (11,1% for placebo) og var mild til moderat i sværhedsgrad og af længere varighed. Hos patienter, der blev behandlet med Wegovy®, var medianvarigheden af kvalme 8 dage, opkastning 2 dage, diarré 3 dage og forstoppelse 47 dage. Af andre hyppige bivirkninger kan nævnes hovedpine og træthed samt reaktioner på indstiksstedet. Se produktresumé for fuld bivirkningsprofil.4

Wegovy® skal administreres én gang ugentligt, når som helst i løbet af dagen, med eller uden mad.

Dagen for den ugentlige administration kan om nødvendigt ændres, så længe tidsrummet mellem to doser er mindst 3 dage (>72 timer). Når en ny doseringsdag er valgt, skal dosering én gang ugentligt fortsættes.4

Wegovy® gives som en injektion under huden (subkutan injektion). Patienten kan injicere sig foran ved taljen (abdomen), på forsiden af lårene eller på overarmene. Wegovy® må ikke injiceres i en vene eller en muskel.4

 

 

Wegovy® FlexTouch® pen (eksempel)

Bemærk: Pennen kan variere i størrelse og farve af penetiket fra eksemplet, som er vist på billederne. Disse instruktioner gælder for alle Wegovy® FlexTouch® penne.

 

 

1. Træk penhætten af og påsæt en ny nål. Drej nålen til den sidder godt fast.

 

2. Træk ydre og indre nålehætte af. Kassér den indre nålehætte og gem den ydre til senere, når nålen skal kassere.

 

3. OBS kun ved første injektion med en ny pen.

Kontrollér gennemløbet af Wegovy® ved at dreje dosisvælgeren hen på symbolet for kontrol af gennemløbet (             ).

 • Hold pennen med nålen opad
 • Tryk og hold dosisknappen inde indtil dosistælleren vender tilbage til -0-
 • En dråbe Wegovy® skal komme til syne på nålens spids.

 

4. Drej dosisvælgeren til dosistælleren stopper og den ordinerede dosis vises

 

 

5. Injicér en dosis subkutant på et af de egnede injektionssteder (mave, lår eller overarm)

 • Tryk og hold dosisknappen nede indtil tælleren viser -0-
 • Tæl langsomt til 6

 

6. Fjern nålen fra huden.

Farmaceutisk og praktisk information

 

Wegovy® FlexTouch® (fyldt pen med flere doser):

Wegovy® markedsføres i Danmark som FlexTouch® injektionspen, der fås i 5 forskellige doser (0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg, 1,7 mg og 2,4 mg). Pennen er til flergangsbrug og indeholder 4 doser.4

Wegovy® 2,4 mg FlexTouch®: Én fyldt pen indeholder 9,6 mg semaglutid i 3 ml injektionsvæske. Én ml injektionsvæske indeholder 3,2 mg semaglutid. Én fyldt pen indeholder 4 doser a 2,4 mg.#4

Hver pakke* indeholder 1 fyldt pen samt 4 NovoFine® Plus nåle til engangsbrug.4

Wegovy® kan administreres med 30 G, 31 G og 32 G engangsnåle med længde op til 8 mm.4

Wegovy® er kun til individuel brug.4

Patienter skal rådes til at læse brugervejledningen, der er inkluderet i indlægssedlen, omhyggeligt, før lægemidlet administreres.4

 

* Øvrige doser indeholder ligeledes den samlede mængde semaglutid i hver fyldt pen. FlexTouch® 0,25 mg (0,68 mg/ml) og 0,5 mg (1,34 mg/ml) kommer i 1,5 ml injektionsvæske, mens 1 mg (1,34 mg/ml), 1,7 mg (2,27 mg/ml) og 2,4 mg (3,2 mg/ml) kommer i 3 ml injektionsvæske.

# Gælder samtlige styrker (0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg, 1,7 mg og 2,4 mg)

Af hensyn til miljøet må patienterne ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. Brugte Wegovy® FlexTouch® kan som alle andre penne indleveres hos jer som en del af Returpen initiativet. Novo Nordisk sørger for at alle de forskellige dele genanvendes. Når I udleverer produktet til patienten, så giv dem også en nålespand, så det er nemt for dem, at samle nålene sammen og levere dem tilbage til jer.

Før åbning

 

Opbevares i køleskab (2°C–8°C). Må ikke fryses. Må ikke opbevares tæt på køleelementet.

 

Efter åbning

 

 • FlexTouch® pen kan opbevares i 28 dage ved temperaturer under 30°C eller i køleskab (2°C – 8°C) væk fra køleelementet. Wegovy® må ikke fryses, og det må ikke bruges, hvis det har været frosset.
 • Penhætten skal blive siddende på pennen, når den ikke er i brug for at beskytte mod lys. Wegovy® må ikke bruges, hvis opløsningen ikke er klar og farveløs. Pennen må ikke bruges efter udløbsdatoen. Datoen står på pennes etiket og på æsken efter ’EXP’. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.4

Patienter kan få udleveret en starttaske sammen med recepten fra deres læge eller få den udleveret fra apoteket sammen med deres Wegovy®. Starttasken indeholder patientfolder, rejsekort samt en folder med links til støtteværktøjerne blivklogerepåovervægt.dk, vaegttabsmedicin.dk samt en instruktionsvideo om Wegovy®.

Der er ikke tilstrækkelige data og velkontrollerede studier af Wegovy® hos gravide kvinder. Wegovy® må ikke anvendes under graviditet. Det anbefales derfor at anvende prævention, mens patienter er i behandling med Wegovy. Hvis en patient ønsker at blive gravid, eller graviditet konstateres, skal behandlingen med Wegovy® seponeres. Ved ønske om graviditet skal Wegovy® seponeres mindst to måneder før ønsket graviditet.4

Det anbefales, at patienterne følger en diæt med reduceret kalorieindhold og bliver mere fysisk aktive, mens de tager Wegovy® med henblik på vægttab.4

Der gives ikke medicintilskud til Wegovy®, men lægen kan søge om enkelttilskud.

Du som apoteker har mulighed for at bestille startpakker og andre gode materialer, som hjælper dine kunder med brugen af Wegovy®.

Log in på webshop.novonordisk.dk

 

Brugernavn: NovoApo

Password: Apotek

 

WegovyCare®

Du kan også henvise dine kunder til hjemmesiden vaegttabsmedicin.dk. Her kan alle patienter, der bruger Wegovy® registrere deres proces og fremgang på medicinen. Her kan de også finde mere viden om, hvordan de anvender Wegovy®, hjælp til bivirkningshåndtering samt artikler som kan støtte og vejlede dem i behandlingen med Wegovy®. Brug koden ’796413’ for at logge på.

 

Bliv klogere på overvægt

Mange patienter, der lever med svær overvægt har brug for at vide at de ikke er alene. Henvis dem til blivklogerepåovervægt.dk. Her kan de få gode råd, støtte og vejledning til et varigt vægttab. De kan også hører fortællinger fra ligesindede, som allerede har kæmpet kampen, som er midt i processen eller som lige er startet.

Så book et besøg hos vores konsulent Nana Lou Isbye. Hun lægger gerne vejen forbi dit apotek.

Telefon: 30 79 14 07

1.

CAterson et al; Diabetes Obes Metab. 2019;21:1914-1924. Figur 2.

2.

Fothergill E et al. Obesity (Silver Spring) 2016;24:1612-19; 2. Sumithran P et al. N Engl J Med 2011;365:1597-604.

3.

Sundhedsstyrelsen, Danskernes sundhed - Den Nationale Sundhedsprofil 2021 https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2022/Danskernes-sundhed Senest tilgået november 2022.

4.

Det godkendte produktresume for Wegovy®

5.

Det godkendte produktresume for Ozempic®

6.

Wilding JPH, Batterham RL, Calanna S, et al. Once-weekly semaglutide in adults with overweight or obesity (STEP 1). N Engl J Med. 2021;3841(11):989-1002

7.

Rubino D, Abrahamsson N,Davies M. et al. Effect of Continued Weekly Subcutaneous Semaglutide vs Placebo on Weight Loss Maintenance in Adults With Overweight or Obesity: (STEP 4) Randomized Clinical Trial. JAMA. 2021 Apr 13;325(14):1414-1425.

8.

Lau J et al. J Med Chem 2015;58:7370–80

Wegovy® (semaglutid)

Forkortet Produktresumé

Lægemiddelform: Injektionsvæske, opløsning, i fyldt pen. Klar og farveløs isotonisk opløsning. Indikation: Wegovy® er indiceret som et supplement til en kaloriefattig kost og øget fysisk aktivitet til vægtkontrol, herunder vægttab og vægtvedligeholdelse, hos voksne patienter med et start-BMI (Body Mass Index) på ≥30 kg/m2 (svær overvægt) eller ≥27 kg/m2 til <30 kg/m2 (overvægt) og mindst en vægtrelateret komorbiditet, såsom dysglykæmi (præ- eller type 2-diabetes mellitus), hypertension, dyslipidæmi eller obstruktiv søvnapnø eller kardiovaskulær sygdom. Dosering og administration: Vedligeholdelsesdosis af semaglutid på 2,4 mg én gang ugentligt opnås ved at starte med en dosis på 0,25 mg. For at reducere sandsynligheden for gastrointestinale symptomer skal dosis øges over en periode på 16 uger til en vedligeholdelsesdosis på 2,4 mg én gang ugentligt. I tilfælde af signifikante gastrointestinale symptomer skal det overvejes at udskyde dosisstigning eller reducere dosis til den tidligere dosis, indtil symptomerne er blevet bedre. Patienter med type 2-diabetes: Ved opstart af semaglutid hos patienter med type 2-diabetes skal det overvejes at reducere dosis af samtidigt administreret insulin eller β-cellestimulerende midler (såsom sulfonylurinstoffer) for at mindske risikoen for hypoglykæmi. Glemt dosis: Hvis en dosis glemmes, skal den administreres hurtigst muligt og inden for 5 dage efter den glemte dosis. Hvis der er gået mere end 5 dage, skal den glemte dosis springes over, og den næste dosis skal administreres på den planlagte dag. Ældre: Dosisjustering pga. alder, er ikke nødvendig. Erfaring med behandling af patienter ≥75 år er begrænset. Nedsat nyrefunktion: Dosisjustering er ikke nødvendig ved let eller moderat nedsat nyrefunktion. Erfaring med brug af semaglutid til patienter med svært nedsat nyrefunktion er begrænset. Semaglutid anbefales ikke til brug hos patienter med svært nedsat nyrefunktion, herunder patienter med nyresygdom i slutstadiet. Nedsat leverfunktion: Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med let til moderat nedsat leverfunktion. Erfaring med brug af semaglutid til patienter med svært nedsat leverfunktion er begrænset. Anbefales ikke ved svært nedsat leverfunktion og bruges med forsigtighed ved let eller moderat nedsat leverfunktion. Pædiatrisk population: Sikkerheden og virkningen af semaglutid hos børn og unge under 18 år er endnu ikke klarlagt. Ingen data. Administration: Wegovy® administreres én gang ugentligt, når som helst i løbet af dagen, med eller uden mad. Injiceres subkutant i maven, i låret eller i overarmen. Injektionsstedet kan ændres. Må ikke administreres intravenøst eller intramuskulært. Dagen for den ugentlige administration kan om nødvendigt ændres, så længe tidsrummet mellem to doser er mindst 3 dage (> 72 timer). Kontraindikationer: Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Særlige advarsler og forsigtighedsregler: Dehydrering: Brug af GLP-1-receptoragonister kan være forbundet med gastrointestinale bivirkninger, der kan forårsage dehydrering, som i sjældne tilfælde kan føre til en forringelse af nyrefunktionen. Akut pankreatitis: Der er observeret akut pankreatitis i forbindelse med brugen af GLP-1-receptoragonister. Hvis der er mistanke om pankreatitis, skal semaglutid seponeres; og hvis akut pankreatitis bekræftes, må behandling med semaglutid ikke genoptages. Der skal udøves forsigtighed hos patienter med tidligere pankreatitis. Patienter med type 2-diabetes: Semaglutid må ikke anvendes som erstatning for insulin hos patienter med type 2-diabetes. Semaglutid må ikke anvendes i kombination med andre GLP-1-receptoragonistprodukter. Hypoglykæmi hos patienter med type 2-diabetes: Patienter, der behandles med semaglutid i kombination med sulfonylurinstof eller insulin, kan have øget risiko for hypoglykæmi. Risikoen for hypoglykæmi kan nedsættes ved at reducere dosis af sulfonylurinstof eller insulin, når behandling med en GLP-1-receptoragonist påbegyndes. Diabetisk retinopati: Hos patienter med diabetisk retinopati, der er i behandling med semaglutid, er der observeret en øget risiko for udvikling af komplikationer til diabetisk retinopati. Hurtig forbedret kontrol af blodglukose har været forbundet med en midlertidig forværring af diabetisk retinopati, men andre mekanismer kan ikke udelukkes. Interaktioner: Semaglutid forsinker ventrikeltømningen, og påvirker potentielt absorptionen af samtidigt oralt administrerede lægemidler. Semaglutid skal anvendes med forsigtighed hos patienter, der får orale lægemidler, som kræver hurtig gastrointestinal absorption. Paracetamol: Semaglutid forsinker ventrikeltømningen, vurderet ud fra farmakokinetik for paracetamol under en standardiseret måltidstest. Dosisjustering er ikke nødvendig ved administration sammen med semaglutid. Oral kontraception: Semaglutid forventes ikke at reducere effekten af oral kontraception. Atorvastatin: Semaglutid ændrede ikke den samlede eksponering for atorvastatin efter administration af en enkelt dosis. Digoxin: Semaglutid ændrede ikke den samlede eksponering eller Cmax af digoxin efter én enkelt dosis. Metformin: Semaglutid ændrede ikke den samlede eksponering eller Cmax af metformin efter en dosis på 500 mg to gange dagligt over 3,5 dage. Wafarin: Semaglutid ændrede ikke den samlede eksponering eller Cmax af R- og S-warfarin efter en enkelt dosis på 25 mg. Fertilitet, graviditet og amning: Det anbefales, at kvinder i den fertile alder anvender kontraception under behandling med semaglutid. Graviditet: Utilstrækkelige data. Må ikke anvendes under graviditet. Amning: Må ikke anvendes under amning. Fertilitet: Ukendt hos mennesker. Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner: Påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Hvis semaglutid anvendes i kombination med sulfonylurinstof eller insulin, skal der udvises forsigtighed for at undgå hypoglykæmi. Bivirkninger: Immunsystemet: Anafylaktisk reaktion. Metabolisme og ernæring: Hypoglykæmi hos patienter med type 2-diabetes. Nervesystemet: Hovedpine, Svimmelhed. Øjne: Diabetisk retinopati hos patienter med type 2-diabetes. Hjerte: Hypotension, Ortostatisk hypotension, Øget hjertefrekvens. Mave-tarm-kanalen: Opkastning, Diarré, Forstoppelse, Kvalme, Mavesmerter, Gastritis, Gastroøsofageal reflukssygdom, Dyspepsi, Eruktation, Flatulens, Abdominal distension, Akut pankreatitis. Lever og galdeveje: Cholelithiasis. Hud og subkutane væv: Hårtab, Angioødem. Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet: Træthed, Reaktioner på injektionsstedet. Undersøgelser: Forhøjet lipase/amylase. Beskrivelse af udvalgte bivirkninger: Gastrointestinale bivirkninger: Kvalme forekom hos 43,9% (16,1% for placebo), diarré hos 29,7% (15,9% for placebo) og opkastning hos 24,5% (6,3% for placebo). De fleste hændelser var milde til moderate i sværhedsgrad og af kort varighed. Forstoppelse forekom hos 24,2% af patienter (11,1% for placebo) og var mild til moderat i sværhedsgrad og af længere varighed. Patienter med moderat nedsat nyrefunktion kan hyppigere få gastrointestinale bivirkninger ved behandling med semaglutid. Akut pankreatitis: Hyppigheden af akut pankreatitis var hhv. 0,2% for semaglutid og <0,1% for placebo. Akut galdestenssygdom/cholelithiasis: Cholelithiasis blev rapporteret hos 1,6% og førte til cholecystitis hos 0,6% af patienter. Cholelithiasis og cholecystitis blev rapporteret hos hhv. 1,1% og 0,3% af de patienter, der blev behandlet med placebo. Hårtab: Hårtab blev rapporteret hos 2,5% af de patienter, der blev behandlet med semaglutid og hos 1,0% af de patienter, der blev behandlet med placebo. Hændelserne var hovedsageligt milde i sværhedsgrad, og de fleste patienter kom sig under fortsat behandling. Øget hjertefrekvens: I fase 3a-studierne blev der observeret en gennemsnitlig øgning på 3 slag pr. minut (bpm) fra en baseline-middelværdi på 72 bpm hos patienter, der blev behandlet med semaglutid. Andelen af forsøgspersoner med en stigning i puls i forhold til baseline ≥10 slag/min., på et hvilket som helst tidspunkt i behandlingsperioden, var 67,0% i gruppen behandlet med semaglutid vs. 50,1% i placebogruppen. Immunogenicitet: Patienter kan udvikle antistoffer under behandling med semaglutid. Andelen af patienter, der blev testet positive for anti-semaglutid-antistoffer på et hvilket som helst tidspunkt efter baseline, var lav (2,9%), og ingen patienter havde anti-semaglutid-neutraliserende antistoffer eller anti-semaglutid-antistoffer med endogen GLP-1-neutraliserende effekt ved studiets afslutning. Hypoglykæmi hos patienter med type 2-diabetes: Klinisk signifikant hypoglykæmi blev observeret hos 6,2% af forsøgspersoner behandlet med semaglutid sammenlignet med 2,5% af forsøgspersoner behandlet med placebo. Der blev observeret hypoglykæmi med semaglutid både med og uden samtidig brug af sulfonylurinstof. Diabetisk retinopati hos patienter med type 2-diabetes: Et 2-årigt klinisk studie undersøgte semaglutid 0,5 mg og 1 mg vs. placebo hos 3.297 patienter med type 2-diabetes, med høj kardiovaskulær risiko, langvarig diabetes og dårligt kontrolleret blodsukker. I dette studie forekom hændelser der blev bedømt som komplikationer af diabetisk retinopati hos flere patienter, som blev behandlet med semaglutid (3,0%), sammenlignet med placebo (1,8%). Dette blev observeret hos insulinbehandlede patienter med kendt diabetisk retinopati. I STEP 2 blev retinopati rapporteret af 6,9% af patienter behandlet med Wegovy, 6,2% af patienter behandlet med semaglutid 1 mg, og 4,2% af patienter behandlet med placebo. Overdosering: Overdosering med semaglutid kan være forbundet med gastrointestinale symptomer, som kan føre til dehydrering. I tilfælde af overdosering skal der initieres passende understøttende behandling, baseret på patientens kliniske tegn og symptomer. Opbevaringstid: Fyldt pen, FlexTouch®: Før ibrugtagning: 3 år. Efter første brug: 6 uger. Opbevares under 30°C eller i køleskab (2°C-8°C). Særlige opbevaringsforhold: Opbevares i køleskab (2°C-8°C). Må ikke opbevares tæt på køleelementet. Må ikke fryses. Fyldt pen, enkeltdosis: Lad penhætten være påsat, når pennen ikke er i brug for at beskytte mod lys. Udlevering: Receptpligtigt lægemiddel. Tilskudsstatus er endnu ikke fastlagt. Indehaver af markedsføringstilladelsen: Novo Nordisk A/S. Pakninger og priser: Priser er anmeldt til Lægemiddelstyrelsens medicinpriser, men endnu ikke offentliggjort. (DK22SEMO00006). Læs altid indlægssedlen omhyggeligt inden produktet tages i brug. Den fuldstændige produktinformation kan vederlagsfrit fås ved henvendelse til Novo Nordisk Denmark A/S, Kay Fiskers Plads 10, 2300 Kbh. S, telefon +45 80 200 240. Besøg også www.novonordisk.dk. (Ver. 07/2022.1).

Ozempic® (semaglutid) 1,34 mg/ml

Forkortet Produktresumé

Lægemiddelform: Injektionsvæske, opløsning, i fyldt pen. Klar og farveløs eller næsten farveløs, isotonisk opløsning. Indikation: Ozempic® er indiceret som et supplement til kost og motion til voksne med type 2-diabetes mellitus, som ikke er tilstrækkeligt kontrolleret. Monoterapi: når metformin anses for uhensigtsmæssigt på grund af intolerance eller kontraindikationer. Som supplement: til andre lægemidler til behandling af diabetes. For studieresultater vedrørende kombinationer, virkning på glykæmisk kontrol og kardiovaskulære hændelser og de undersøgte populationer henvises til pkt. 4.4, 4.5 og 5.1 i det fulde produktresumé. Dosering og indgivelsesmåde: Startdosis: 0,25 mg semaglutid én gang ugentligt. Efter 4 uger: Dosis øges til 0,5 mg én gang ugentligt. Efter mindst 4 uger med en dosis på 0,5 mg én gang ugentligt kan dosis øges til 1 mg én gang ugentligt for yderligere at forbedre den glykæmiske kontrol. Efter mindst 4 uger med en dosis på 1 mg én gang ugentligt kan dosis øges til 2 mg én gang ugentligt for yderligere at forbedre den glykæmiske kontrol. Semaglutid 0,25 mg er ikke en vedligeholdelsesdosis. Ugentlige doser større end 2 mg anbefales ikke. Ved anvendelse som supplement til en eksisterende metformin- og/eller thiazolidindionbehandling eller til en SGLT2‑hæmmer, kan den aktuelle dosis metformin- og/eller thiazolidindion eller SGLT2‑hæmmer fortsætte uændret. Ved anvendelse som supplement til en eksisterende behandling med sulfonylurinstof eller insulin, skal det overvejes at reducere dosis af sulfonylurinstof eller insulin for at reducere risikoen for hypoglykæmi. Selv-monitorering af glucose i blodet er ikke nødvendig for at justere dosis. Selv-monitorering af glucose i blodet er nødvendigt for at justere dosis af sulfonylurinstof og insulin, særligt ved initiering af Ozempic® og ved reduktion af insulindosis. Det anbefales at reducere insulindosis trinvist. Glemt dosis: Hvis en dosis glemmes, skal den administreres hurtigst muligt og inden for 5 dage efter den glemte dosis. Hvis der er gået mere end 5 dage, skal den glemte dosis springes over, og næste dosis administreres på den planlagte dag. Ændring af doseringsdag: Dagen for den ugentlige administration kan ændres om nødvendigt, så længe tiden mellem to doser er mindst 3 dage (>72 timer). Efter valg af en ny doseringsdag skal doseringen én gang om ugen fortsættes. Ældre: Dosisjustering er ikke nødvendig. Erfaring med behandling af patienter ≥75 år er begrænset. Nedsat nyrefunktion: Dosisjustering er ikke nødvendig. Erfaring ved svært nedsat nyrefunktion er begrænset. Semaglutid anbefales ikke ved nyresygdom i slutstadiet. Nedsat leverfunktion: Dosisjustering er ikke nødvendig. Erfaring er begrænset. Pædiatrisk population: Sikkerheden og virkningen af semaglutid hos børn og unge under 18 år er ikke klarlagt. Ingen data. Administration: Ozempic® administreres én gang ugentligt når som helst i løbet af dagen, med eller uden mad. Injiceres subkutant i maven, låret eller overarmen. Injektionsstedet kan ændres uden dosisjustering. Må ikke administreres intravenøst eller intramuskulært. Kontraindikationer: Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et el. flere af hjælpestofferne. Særlige advarsler og forsigtighedsregler: Semaglutid må ikke anvendes til patienter med type 1-diabetes mellitus eller til behandling af diabetisk ketoacidose. Semaglutid er ikke en erstatning for insulin. Der er rapporteret om diabetisk ketoacidose hos insulinafhængige patienter, som hurtigt fik seponeret eller dosisreduceret insulin, ved initiering af behandling med en GLP‑1‑receptoragonist. Der er ingen erfaring med behandling af patienter med kongestiv hjerteinsufficiens i NYHA-klasse IV (New York Heart Association), og semaglutid anbefales derfor ikke til disse patienter. Gastrointestinale virkninger: Brug af GLP-1-receptoragonister kan være forbundet med gastrointestinale bivirkninger. Dette skal overvejes ved behandling af patienter med nedsat nyrefunktion, da kvalme, opkastning og diarré kan forårsage dehydrering, som kan føre til en forværring af nyrefunktionen. Akut pankreatitis: Der er observeret akut pankreatitis ved brug af GLP-1-receptoragonister. Ved mistanke om pankreatitis, skal semaglutid seponeres; og hvis akut pankreatitis bekræftes, må behandling med semaglutid ikke påbegyndes igen. Der skal udøves forsigtighed hos patienter med tidligere pankreatitis. Hypoglykæmi: Patienter, der behandles med semaglutid i kombination med sulfonylurinstof eller insulin, kan have øget risiko for hypoglykæmi. Risikoen for hypoglykæmi kan nedsættes ved at reducere dosis af sulfonylurinstof eller insulin, når behandlingen med semaglutid påbegyndes. Diabetisk retinopati: Hos patienter med diabetisk retinopati, der er i behandling med insulin og semaglutid, er der observeret en øget risiko for udvikling af komplikationer ved diabetisk retinopati. Hurtig forbedret kontrol af glucose i blodet er forbundet med en forbigående forværring af diabetisk retinopati, men andre mekanismer kan ikke udelukkes. Der er ingen erfaring med semaglutid 2 mg hos patienter med type 2-diabetes med ukontrolleret eller potentielt ustabil diabetisk retinopati, og anbefales derfor ikke til disse patienter. Interaktioner: Semaglutid forsinker ventrikeltømningen og har potentialet til at påvirke absorptionenshastigheden af samtidigt oralt indgivne lægemidler. Semaglutid skal anvendes med forsigtighed til patienter, der får orale lægemidler, som kræver hurtig gastrointestinal absorption. Paracetamol: Semaglutid forsinker hastigheden af ventrikeltømningen, vurderet ud fra farmakokinetik for paracetamol under en standardiseret måltidstest. Dosisjustering er ikke nødvendig ved administration sammen med semaglutid. Oral kontraception: Semaglutid forventes ikke at reducere virkningen af oral kontraception. Atorvastatin: Semaglutid ændrede ikke den overordnede eksponering for atorvastatin efter én enkelt dosis. Digoxin: Semaglutid ændrede ikke den samlede eksponering eller Cmax af digoxin efter én enkelt dosis digoxin. Metformin: Semaglutid ændrede ikke den samlede eksponering eller Cmax af metformin efter en dosis på 500 mg to gange dagligt over 3,5 dage. Warfarin: Semaglutid ændrede ikke den samlede eksponering eller Cmax af R- og S-warfarin efter én enkelt dosis. Fertilitet graviditet og amning: Graviditet: Utilstrækkelige data. Semaglutid må ikke anvendes under graviditet. Amning: Semaglutid må ikke anvendes under amning. Fertilitet: Ukendt hos mennesker. Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner: Semaglutid påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Bivirkninger: Immunsystemet: Overfølsomhed, Anafylaktisk reaktion. Metabolisme og ernæring: Hypoglykæmi ved brug sammen med insulin eller sulfonylurinstof, Hypoglykæmi ved brug sammen med andre orale antidiabetika(OAD), Nedsat appetit. Nervesystemet: Svimmelhed, Smagsforstyrrelser. Øjne: Komplikationer ved diabetisk retinopati. Hjerte: Øget hjertefrekvens. Mave-tarm-kanalen: Kvalme, Diarré, Opkastning, Abdominalsmerter, Abdominal distension, Forstoppelse, Dyspepsi, Gastritis, Gastroøsofageal reflukssygdom, Eruktation, Flatulens, Akut pankreatitis. Lever og galdeveje: Cholelithiasis. Hud og subkutane væv: Angioødem. Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet: Træthed, Reaktioner på injektionsstedet. Undersøgelser: Forhøjet lipase/amylase, Vægttab. Beskrivelse af udvalgte bivirkninger: Hypoglykæmi: Der blev ikke observeret episoder af alvorlig hypoglykæmi, når semaglutid blev anvendt som monoterapi. Alvorlig hypoglykæmi blev primært observeret, når semaglutid blev anvendt sammen med sulfonylurinstof eller insulin. Hypoglykæmi klassificeret af ADA forekom hos 11,3% af patienterne, når semaglutid 1,0 mg blev tilføjet til en SGLT2‑hæmmer i SUSTAIN 9 sammenlignet med 2,0% af placebobehandlede. Alvorlig hypoglykæmi blev rapporteret hos henholdsvis 0,7% og 0%. I et studie hos patienter, som fik semaglutid 1 mg og 2 mg, forekom størstedelen af de hypoglykæmiske episoder når semaglutid blev anvendt i kombination med sulfonylurinstof eller insulin. Overordnet set var der ikke en øget risiko for hypoglykæmi med semaglutid 2 mg. Gastrointestinale bivirkninger: Ved behandling med semaglutid 0,5 mg og 1 mg forekom kvalme hos hhv. 17% og 19,9%, diarré hos hhv. 12,2% og 13,3% og opkastning hos hhv. 6,4% og 8,4%. De fleste hændelser var milde til moderate og af kort varighed. Hændelserne førte til seponering af behandlingen hos hhv. 3,9% og 5% af patienterne. Hændelserne blev rapporteret hyppigst i de første måneder af behandlingen. Patienter med lav legemsvægt kan få flere gastrointestinale bivirkninger ved behandling med semaglutid. I et studie hos patienter, som fik semaglutid 1 mg og 2 mg, var andelen af patienter med forekomst af kvalme tilsvarende under behandling med henholdsvis semaglutid 1 mg og 2 mg. Diarré og opkastning forekom hos større andele af patienterne, når de blev behandlet med semaglutid 2 mg sammenlignet med semaglutid 1 mg. De gastrointestinale bivirkninger førte til seponering af behandling i tilsvarende andele i behandlingsgrupperne, som fik semaglutid 1 mg og 2 mg. Ved samtidig brug af en SGLT2‑hæmmer i SUSTAIN 9 forekom obstipation og gastroøsofageal reflukssygdom hos hhv, 6,7% og 4% af de patienter, der blev behandlet med semaglutid 1,0 mg sammenlignet med ingen hændelser hos placebobehandlede patienter. Prævalensen af disse hændelser faldt ikke med tiden. Akut pankreatitis: Hyppigheden af bekræftet akut pankreatitis indrapporteret i kliniske fase 3a-studier, var hhv. 0,3% for semaglutid og 0,2% for komparator. I det 2-årige kardiovaskulære endepunktsstudie var hyppigheden af bekræftet akut pankreatitis 0,5% for semaglutid og 0,6% for placebo Komplikationer ved diabetisk retinopati: I et studie hos patienter med type 2-diabetes, med høj kardiovaskulær risiko, langvarig diabetes og dårligt reguleret glucose i blodet, forekom hændelser, der blev bedømt som komplikationer ved diabetisk retinopati, hos flere patienter, behandlet med semaglutid, sammenlignet med placebo, og blev observeret hos insulinbehandlede patienter med kendt diabetisk retinopati. I kliniske studier hos patienter med type 2-diabetes, blev der rapporteret om bivirkninger relateret til diabetisk retinopati i stort set samme omfang som hos forsøgspersoner, der blev behandlet med semaglutid, som hos komparatorer. Seponering på grund af bivirkning: De hyppigste bivirkninger, der førte til seponering, var gastrointestinale. Reaktioner på injektionsstedet: Disse reaktioner har som regel været milde. Immunogenicitet: Patienter kan udvikle antistoffer under behandling med semaglutid, hvilket er i overensstemmelse med de potentielle immunogene egenskaber ved lægemidler, som indeholder proteiner eller peptider. Overdosering: Der er i kliniske studier rapporteret om overdosering med op til 4 mg i én enkelt dosis og op til 4 mg på en uge. Den hyppigst rapporterede bivirkning var kvalme. Alle patienterne restituerede uden komplikationer. Opbevaring og holdbarhed: 3 år for Ozempic® 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg. Opbevaringstid efter første åbning: 6 uger. Opbevares i køleskab (2°C-8°C). Må ikke opbevares tæt på køleelementet. Må ikke fryses. Opbevar pennen med hætten påsat for at beskytte mod lys. Efter ibrugtagning: Opbevares ved temperaturer under 30°C eller i køleskab (2°C-8°C). Må ikke fryses. Pennen opbevares med hætten påsat, når pennen ikke er i brug, for at beskytte den mod lys. Udlevering: Receptpligtigt lægemiddel. Ozempic® har generelt klausuleret tilskud. Indehaver af markedsføringstilladelsen: Novo Nordisk A/S. Pakninger og priser: Ozempic® 0,25 mg 1x1,5ml, Ozempic® 0,5 mg 1x1,5ml, Ozempic® 1 mg 1x3ml. Dagsaktuelle priser findes på www.medicinpriser.dk. (DK22OZM00024)

Læs altid indlægssedlen omhyggeligt inden produktet tages i brug. Den fuldstændige produktinformation kan vederlagsfrit fås ved henvendelse til Novo Nordisk Denmark A/S, Kay Fiskers Plads 10, 2300 Kbh. S, telefon +45 80 200 240. Besøg også www.novonordisk.dk. (Ver. 09/2022).