En langvirkende basalinsulin med flad og stabil glukosesænkende virking.1

Indikation

Behandling af diabetes mellitus hos voksne, unge og børn fra 1-års-alderen1

 

Forkortet produktinformation

.cls-1 { fill: none; stroke: #001956; stroke-linecap: round; stroke-miterlimit: 10; stroke-width: 2px; }

Lavere dag-til-dag variabilitet sammenlignet med insulin glargin 100 E/ml1

Mindre risiko for hypoglykæmi sammenlignet med insulin glargin 100 E/ml2,3*

Fleksibelt injektionstidspunkt én gang om dagen1

Start på Tresiba®

Basal startdosis fastsættes individuelt.

Måltidsinsulinet titreres ligesom ved andre basalinsuliner. 

Skift til Tresiba®

Dosisreduktion på 20% skal overvejes ved skift fra anden basalinsulin efterfulgt af individuelle dosisjusteringer. Når basalinsulinen er titreret til fasteblodglukosemål (FBG), så justeres bolusinsulinen på individuel basis baseret på monitorering af præ- og postprandiale blodglukoseniveauer. Overvej reduktion af bolusinsulinen ved skift til Tresiba®.

For børn (alder > 1 år) og unge:

Overvej reduktion af basal- og bolusinsulindosis baseret på individuelle behov for at minimere risikoen for hypoglykæmi.

Start på Tresiba®

Start med 10 enheder én gang dagligt.

Samtidig behandling med andre antidiabetika skal muligtvis justeres.

Skift til Tresiba®

Skift til Tresiba® fra én gang daglig insulin kan ske enhed til enhed (1:1) efterfulgt af individuelle dosisjusteringer.

Dosisreduktion på 20% skal overvejes når:

  • der skiftes til Tresiba® fra andet basalinsulin to gange dagligt
  • der skiftes til Tresiba® fra Toujeo® (insulin glargin 300 E/ml)

GLP-1 tillæg til Tresiba®

Ved tillæg af GLP-1 til Tresiba® anbefales en dosisreduktion på 20% for at minimere risikoen for hypoglykæmi.

Efterfølgende bør dosis justeres individuelt.

 

Justér dosis 1 gang om ugen indtil det individuelle FBG-målet er nået.

Sørg for, at blodglukoseværdiet er stabilt. Dette tager normalt ca. 3 døgn efter at den første dosis er taget.

Titreringsalgoritme for type 2-diabetes*

Justér dosis én gang om ugen på baggrund af 3 FBG-målinger efter opnået steady-state.

 

FBG

Dosisjustering

>8,0 mmol/l

+4 enheder

6,1–8,0 mmol/l

+2 enheder

4,0–6,0 mmol/l

Behold dosis på samme niveau

<4,0 mmol/l

-2 enheder

 

*Denne vejledning er udarbejdet af Novo Nordisk. Doseringen af Tresiba® bør altid titreres med udgangspunkt i det individuelle patientbehov.

Husk at skifte injektionssted og nål for hver injektion.

Efter hver injektion skal nålen blive i huden, mens patienten tæller til 10.

Opbevar Tresiba® pennen uden nål på.

Ønsker du at bestille fysiske materialer (print) fx til din klinik, kan du bestille dem i vores webshop.

1.

Lane W, et al. Effect of Insulin Degludec vs Insulin Glargine U100 on Hypoglycemia in Patients With Type 1 Diabetes: The SWITCH 1 Randomized Clinical Trial. JAMA 2017; 318(1):33–44.

2.

Wysham C, et al. Effect of Insulin Degludec vs Insulin Glargine U100 on Hypoglycemia in Patients With Type 2 Diabetes: The SWITCH 2 Randomized Clinical Trial. JAMA 2017; 318(1):45–56.

3.

Tresiba® senest godkendte produktresume.