En langvirkende basalinsulin med flad og stabil glukosesænkende virking.1

Indikation

Behandling af diabetes mellitus hos voksne, unge og børn fra 1-års-alderen1

 

Forkortet produktinformation

.cls-1 { fill: none; stroke: #001956; stroke-linecap: round; stroke-miterlimit: 10; stroke-width: 2px; }

Lavere dag-til-dag variabilitet sammenlignet med insulin glargin 100 E/ml1

Mindre risiko for hypoglykæmi sammenlignet med insulin glargin 100 E/ml2,3*

Fleksibelt injektionstidspunkt én gang om dagen1

Start på Tresiba®

Basal startdosis fastsættes individuelt.

Måltidsinsulinet titreres ligesom ved andre basalinsuliner. 

Skift til Tresiba®

Dosisreduktion på 20% skal overvejes ved skift fra anden basalinsulin efterfulgt af individuelle dosisjusteringer. Når basalinsulinen er titreret til fasteblodglukosemål (FBG), så justeres bolusinsulinen på individuel basis baseret på monitorering af præ- og postprandiale blodglukoseniveauer. Overvej reduktion af bolusinsulinen ved skift til Tresiba®.

For børn (alder > 1 år) og unge:

Overvej reduktion af basal- og bolusinsulindosis baseret på individuelle behov for at minimere risikoen for hypoglykæmi.

Start på Tresiba®

Start med 10 enheder én gang dagligt.

Samtidig behandling med andre antidiabetika skal muligtvis justeres.

Skift til Tresiba®

Skift til Tresiba® fra én gang daglig insulin kan ske enhed til enhed (1:1) efterfulgt af individuelle dosisjusteringer.

Dosisreduktion på 20% skal overvejes når:

  • der skiftes til Tresiba® fra andet basalinsulin to gange dagligt
  • der skiftes til Tresiba® fra Toujeo® (insulin glargin 300 E/ml)

GLP-1 tillæg til Tresiba®

Ved tillæg af GLP-1 til Tresiba® anbefales en dosisreduktion på 20% for at minimere risikoen for hypoglykæmi.

Efterfølgende bør dosis justeres individuelt.

 

Justér dosis 1 gang om ugen indtil det individuelle FBG-målet er nået.

Sørg for, at blodglukoseværdiet er stabilt. Dette tager normalt ca. 3 døgn efter at den første dosis er taget.

Titreringsalgoritme for type 2-diabetes*

Justér dosis én gang om ugen på baggrund af 3 FBG-målinger efter opnået steady-state.

 

FBG

Dosisjustering

>8,0 mmol/l

+4 enheder

6,1–8,0 mmol/l

+2 enheder

4,0–6,0 mmol/l

Behold dosis på samme niveau

<4,0 mmol/l

-2 enheder

 

*Denne vejledning er udarbejdet af Novo Nordisk. Doseringen af Tresiba® bør altid titreres med udgangspunkt i det individuelle patientbehov.

Husk at skifte injektionssted og nål for hver injektion.

Efter hver injektion skal nålen blive i huden, mens patienten tæller til 10.

Opbevar Tresiba® pennen uden nål på.

Dosistælleren viser antallet af enheder, uanset hvilken styrke der anvendes, og dosis skal ikke omregnes, når patienten skifter til en ny styrke.

Ønsker du at bestille fysiske materialer (print) fx til din klinik, kan du bestille dem i vores webshop.

1

Lane W, et al. Effect of Insulin Degludec vs Insulin Glargine U100 on Hypoglycemia in Patients With Type 1 Diabetes: The SWITCH 1 Randomized Clinical Trial. JAMA 2017; 318(1):33–44.

2

Wysham C, et al. Effect of Insulin Degludec vs Insulin Glargine U100 on Hypoglycemia in Patients With Type 2 Diabetes: The SWITCH 2 Randomized Clinical Trial. JAMA 2017; 318(1):45–56.

3

Tresiba® senest godkendte produktresume.